Директордың блогы
Біздің жетістіктер

Параграф Bilim

ПАРАГРАФ BILIM –БҰЛ білім беру жүйесінтиімдібасқару, цифрландыружәнеоқупроцесінавтоматтандыру, оқытудыжәне
студенттер мен институт қызметкерлерінтехникалықжәнекәсіптікбілім (ТжКБ) беру мекемелеріүшінбақылау

 

ҚР БҒМ ҮШІН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

• ТжКБоқуорындарынанҚазақстанРеспубликасындағыорта арнаулыжәнекәсіптікбілімніңжай-күйітуралыпрезентация үшінбаяндаматүріндезаманауижәнесенімдіақпараттардыалу

• Оқытудыбақылаужәнеоқуорнындағыпроблемалардыанықтау, оқужоспары, оқытудыңдеңгейі мен сапасы,студенттер саны туралыақпарат (студенттердің саны, үлгерімі мен қатысуы,ағымдағыжәнеқорытындыаттестаттау),оқужоспарынжүктеужәнетүсіружәнет.б.

• Қаржыландырудағыүнемдеу: жұмысорындары мен материалдарды
оңтайландыру Параграф Bilimэлектрондытүрдегіоқу-тәжірибелікматериалдар мен нормативтікақпарат
.

 

ОҚУ ОРЫНДАРЫНА АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

• Жалпымаңыздыжәнесенімдіақпараталу,соныменқатар колледж ішіндегіпроблемалардыанықтау:оқупроцесі, студенттерконтингенті, жұмысшылар

• Оқупроцесінавтоматтандыруоқу курсы, академиялықкүнтізбе, ішкіқұжатайналымы,студенттер мен қызметкерлердіңэлектрондықкарточкасы;
оқужәнепрактикалықматериалдар, нормативтікақпарат,электрондықкітапханаларжәнеоқупроцес
сінеқажеттіқұжаттармұрағаты;қабылдаукомиссиясы;пікіралмасужәнеплатформаныңбарлықпайдаланушыларыменүнемібайланыста болу үшінішкі чат

• Қаржыландырудағыүнемдеу: жұмысорындары менматериалдардыавтоматтандыружәнеоңтайландыру.

• Мүмкіндігішектеуліжандар мен мүгедектердіоқытумүмкіндігі

• § «Параграф Работа» АЖ (жұмысқаорналасу),«1С» (ақылыоқубөлімі) интеграциялаумүмкіндігі

 

АТА-АНАЛАР ҮШІН АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

• Студенттікжелідегі журнал: сабаққақатысу,академиялықүлгерім, сабақкестесіжәнеемтихандар.

• Оқытусапасы, оқытудеңгейітуралыақпараталу.

• Ағымдағыжәнеқорытындыаттестаттаунәтижелері.

• Жүйедеоқытушыменэлектрондыққұжатайналымы.

• Оқуматериалдарынтиеужәнетүсіру, «оқубағдарламасы».

• Қашықтықтаноқыту (ағымдықжәнеқосымшаоқуматериалдары).

• § «Параграф Работа» АЖдеректерқорына доступ.Жұмыспен қамту динамикасы статистикасы.

 

35 000 АСТАМ КЛИЕНТТЕР

Жұмыспен қамту жүйесі35 000 астам клиенттербасқа қызметтерден 20 000-нан астам бос жұмыс орын. Қарапайым, ыңғайлы және қол жетімді құрал

Параграф Bilim мен жұмыспен қамту жүйелеріyің интеграциясы:

• Студент профайлынавтоматтытүрдебіріктіру.

• Студенттерге арналған жеке жұмысұсыныстары Параграф Bilim басты бетінде қол жетімді.

• Студенттік рейтингтер мен пікірлер жұмысберушіге қол жетімді және түйіндеменің өзінде орналасқан.

• Жұмыспенқамтужүйесіндестуденттердіңжұмысытуралыстатистикалықмәліметтер бар.

 

 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам:

Также Вы можете задать вопрос, воспользовавшись формой обратной связи:

Виртуалды қабылдау бөлмесі
Адрес:
040009, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Жансүгіров көшесі,